Hlorovodonična kiselina

Hlorovodonična kiselina
Nema na stanju Moguća isporuka
Šifra proizvoda
HCL

Hlorovodonična kiselina

Hlorovodonična kiselina je jaka, neorganska kiselina. Važan je hemijski reagens i industrijska hemikalija, koristi se u proizvodnji polivinil hlorida za dobijanje PVC plastike. U domaćinstvu, razblažena hlrovodonična kiselina najčešće se koristi za uklanjanje kamenca i prečišćavanje bazena.

Hlorovodonična kiselina je bezbojno, tečno jedinjenje oštrog mirisa. Sastoji se od gasa hlorovodonika koji je rastvoren u vodi.

Drugi nazivi: Sona kiselina, Hidronijum hlorid, Hlorhidrinski kiselina, Murijatična kiselina

Molekulska masa: 36,5 g/mol

Gustina: 1,189 g cm-3

CAS broj: 7647-01-0

EC broj: 231-595-7

MDL broj: MFCD00011324

Hlorovodonična kiselina je jaka, neorganska kiselina. Važan je hemijski reagens i industrijska hemikalija, koristi se u proizvodnji polivinil hlorida za dobijanje PVC plastike. U domaćinstvu, razblažena hlrovodonična kiselina najčešće se koristi za uklanjanje kamenca i prečišćavanje bazena.

Hlorovodonična kiselina ima brojne primene, kako na maloj skali tako i u različitim industrijskim procesima. Koristi se pri obradi kože, čišćenju metalnih površina, čišćenju u domaćinstvu, za kontrolu pH, za industrijski tretman voda, kao hemijski reagens u proizvodnji vinil hlorida za dobijanje PVC plastike, za regeneraciju jonoizmenjivačkih smola, u građevinskoj, farmaceutskoj, šećernoj, tekstilnoj industriji i industriji boja i lakova i u proizvodnji nafte (direktno se ubrizgava u grumen nafte).

Koristi se i za rastvaranje kalcijum karbonata, što se koristi za uklanjanje kamenca u kotlovima i čišćenje maltera sa cigala. Kada se koristi za čišćenje cigala reakcija sa malterom traje dok celokupna količina dodate kiseline ne odreaguje.

Koristi se u hemisjkim reakcijama pri proizvodnji hrane, sastojaka hrane i kao aditiv (E 507). Korisit se za proizvodnju: aspartama, fruktoze, limunske kiseline, lizina, hidrolizovanih biljnih proteina i u proizvodnji želatina.

Sastavni je deo brojnih kućnih hemikalija: za čišćenje pločica omogućava uklanjanje kamenca i tvrdokornih mrlja, za čišćenje toaleta i za prečišćavanje vode u bazenima.

Koncentrovana hlorovodonična kiselina (pušljiva hemikalija) stvara kisele pare. I rastvor i para imaju korozivni efekat na ljudsko tkivo, kao i potencijal da oštete respiratorne organe, oči, kožu.

H314 - Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka

H335 - Može da izazove iritaciju respiratornih organa

Koroziv - R34-37

R34 - Izaziva opekotine

R35 - Izaziva teške opekotine

R36 - Iritativno za oči

R37 - Iritativno za respiratorne organe

Skladištenje

Hlorovodonična kiselina se čuva u čvrsto zatvorenom pakovanju i skladišti u odgovarajućoj hemijskoj zoni sa kompatibilnim hemikalijama. Čuva se u obezbeđenoj, dobro provetrenoj zoni, koja mora biti obeležena i udaljena od mesta za rad. Ne sme se skaldištiti blizu oksidujućim materijalima.

Rukovanje

Potrebno je nositi mantil predviđen za rad u laboratoriji, hemijske rukavice i zaštitne naočare za rad u laboratoriji, da bi se zaštitile oči i koža. Koncentrovana hlorovodonična kiselina je toksična ukolio se udiše, tako da je neophodno raditi sa njom u hemijskoj kapeli.

Preporučeni proizvodi