Toluol

toluol - slike pakovanja
Dostupno odmah Moguća isporuka
Na osnovu Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005 i 25/2019) izjavljujemo da ćemo predmetnu hemikaliju koristiti za legalne svrhe kao i da smo saglasni da se naši podaci kao kupaca u slučaju potrebe podele sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine.
Šifra proizvoda
TO

Toluol

Cena od 630,00 din. 525,00 din.
Za veće količine kontaktirajte nas na :
063 431 800
info@industria.rs
* U cenu je uračunat PDV
+ -
  • Aromatični ugljovodonik široko korišćen kao rastvarač, kao i sirovina u brojnim industrijskim procesima.

Specifikacija proizvođača, toluol

Toluol.svg

Drugi nazivi: toluen, fenilmetan, anisen

YUPAC naziv: methylbenzene

Hemijska formula: C7H8/C6H5CH3

Izgled i miris: bezbojna tečnost oštro-slatkog mirisa

Molekulska masa: 92.14 g/mol

Tačka topljenja:

-93°C, 180 K

Tačka ključanja:

110.6 °C, 383.8 K 

Relativna gustina:

0,87 g/cm3

CAS broj:

08-88-3

ES broj:

203-625-9

Toluol (metilbenzen) ima vrlo široku primenu u raznim industrijskim granama. Svoj značaj duguje svojoj sposobnosti da pomogne u sušenju i rastvaranju drugih supstanci:

  • Možemo ga naći u hemijskoj industriji u proizvodnji benzena, ksilena (oko 20% celokupnog toulola odlazi na ksilen), najlona, poliuretana, plastike i raznim drugim organskim hemikalijama, a hemijski učestvuje u sintezi trinitrotoluena (TNT), benzoeve kiseline, benzoil hlorida i toulen diizocijanata.  
  • Kao rastvarač se koristi u proizvodnji boja, lakova, lepkova, korektora, u adhezivima, sredstvima za uklanjanje laka za nokte, ugljeničnim nanomaterijalima i dr. Vrlo je važan činilac u procesima štavljenja kože, a koristi se i u štamparskoj industriji. 
  • Veoma bitnu ulogu ima u naftnoj industriji gde se koristi kao aditiv benzinu, i to kao pojačivač oktana. U ovoj sferi ga takođe možemo naći kao gorivo za dvotaktne i četvorotaktne motore - kad se nalazi u apsolutnoj formi.
  • U biohemijskim eksperimentima, koristi se u postupku ekstrahovanja hemoglobina iz crvenih krvnih zrnaca.
  • U poljoprivredi je svoju upotrebu našao u borbi protiv valjkastih crva i kukulljica.
  • U domaćinstvu se koristi kao sredstvo za čišćenje i odmašćivanje opšte namene.

VAŽNO!

Zoupotreba toulola ima širok raspon - od upotrebe u prevelikom procentu u benzinu kako se ne bi platile akcize do namernog inhaliranja proizvoda sa toluolom radi izazivanja osećaja omamljenosti.

Preporučujemo vam da toluol primenjujete isključivo u industrijskim procesima i da ga koristite po uputstvima iz MSDS-a.

MSDS, Toluol

Toluol spada u kategoriju veoma zapaljivih jedinjenja, te svaki dodir, bilo jedinjenja, bilo isparenja sa vatrom može biti fatalan. Držati ga daleko - kako od vatre, tako i od iskri, vrućih površina - ne sme se pušiti u njegovoj blizini.

Pri rukovanju toluolom treba biti posebno obazriv i s obzirom na to da neki štetni efekti ne dolaze do izražaja odmah, već se simptomi mogu osetiti tek nakon dužeg izlaganja. Oni mogu biti kako lokalne, tako i sistemske prirode.

Simptomi mogu uključiti iritaciju očiju, kože, ali i oštećenje respiratornog trakta, jetre, srca, te glavobolju, vrtoglavicu, mišićnu slabost, pospanost, pa čak i kolaps i komu. Može naškoditi plodnosti jedinke, a takođe može biti štetan u slučaju da se njime rukuje u trudnoći. U velikim koncetracijama može izazvati ozbiljna neurološka oštećenja i osećaj omamljenosti, a u slučaju da se proguta ili uđe u disajne puteve, čak i fatalan ishod. 

Zbog svega ovoga je potrebno držati vrata i prozore otvorenim ili se postarati za dobru ventilaciju u toku korištenja toluola. Posebno je važno pažljivo rukovati pri pakovanju i prenošenju materijala.

Ugrožava vodeni svet.

Ako se proguta: odmah pozvati doktora.

Ako dođe u dodir sa kožom ili kosom: odmah skinuti svu kontaminiranu odeću i istuširati se.

Ako se udahne: odmah izaći na svež vazduh.

H225:veoma zapaljiva tečnost i para

H304:može biti fatalan ako se proguta ili dođe u dodir sa disajnim organima

H315: izaziva iritaciju kože

H336: može izazvati vrtoglavicu i pospanost

H361: sumnja se da može da nanese štetu plodnosti ili detetu u prenatalnom periodu

H373: može naštetiti organima (jetri, srcu, centralnom nervnom sistemu) ukoliko se koristi često ili dugo

H402: štetan je za vodeni svet

Vreme skladištenja je neograničeno (na sobnoj temperaturi). Čuvati u zatvorenim orginalnim pakovanjima daleko od izvora vatre i sunčeve svetlosti. 

Ne treba da stoji blizu okdsidirajućih materija, jakih kiselina i halogena.

 

 

 

 

Preporučeni proizvodi