Bakar sulfat - plavi kamen - Industria.rs

Bakar sulfat (plavi kamen)
Dostupno odmah Moguća isporuka
Šifra proizvoda
BS

Bakar sulfat (plavi kamen)

Cena od 540,00 din. 450,00 din.
Za veće količine kontaktirajte nas na :
063 431 800
info@industria.rs
* U cenu je uračunat PDV
+ -
  • Supstanca u prahu ili kristalu plave boje;
  • Kod nas možete kupiti bakar sulfat (plavi kamen) u pakovanjima od 0,5 kg, 1 kg, 2, 3 i 5 kilograma u koncentraciji od minimum 98 %.
  • Onlajn prodaja poznatog fungicida na klik od vas;

Upotreba bakar sulfata (plavog kamena)

Oblasti primene bakar sulfata (plavog kamena) jesu zaista vrlo široke. Mi ćemo za početak izdvojiti samo najpoznatije, a kako se budemo upoznavali sa drugim oblastima njegove primene, dodavaćemo i njih.

Kako se bakar sulfat koristi po određenim oblastima?

Bakar sulfat (plavi kamen) u poljoprivredi - kao pesticid

Upotrebljava se kao pesticid, i to fungicid i algicid, ali i u tretmanu zemljišta kome nedostaje bakar. Kao pesticid se nanosi na biljke prskanjem ili premazivanjem. Najbolje je upotrebiti plavi kamen pre nego što dođe do prvih znakova bolesti zato što je preventivno upotrebljen najučinkovitiji.  

Kao pesticid bakar sulfat služi za kontrolu raznih insekata, puževa i raznih štetočina. U ovoj situaciji se, radi učinkovitosti, često kombinuje sa drugim pesticidima. 

Bakar sulfat kao fungicid

Kao fungicid se bakar sulfat upotrebljava kako bi se kontrolisala pojava gljivičnih oboljenja kao što su: plamenjača, crna trulež, pegavost listova.

Bakar sulfat kao algicid

Kako alge znaju biti veliki problem u ribnjacima, sistemima za navodnjavanje i veštačkim jezerima, preporučljivo je koristiti plavi kamen. Jako je važno biti oprezan pri sprovođenju ovog postupka jer velike količine hemikalije mogu jako loše uticati na ribe i ostali živi svet u vodi.

Tretman zemljišta bakar sulfatom

Preporučuje se da se, kada zemljište nema dovoljno bakra i biljke usporavaju sa rastom, uspešna nadoknada izvrši dodavanjem bakar sulfata. I ovde upozoravamo na količine koje treba da upotrebite, da ne dođe do prezasićenja.

Bakar sulfat (plavi kamen) i prskanje - priprema bordovske čorbe

Poznat je i po tome što čini glavni sastojak čuvene BORDOVSKE ČORBE. Ko još nije sproveo prskanje svojih kultura ovim sredstvom?

Prvo da kažemo da se bordovska čorba prirprema i zbog svoje postojanosti u periodima kiša, tj. kada je veća mogućnost da se materija ispira, pa se najčešće koristi u jesen i proleće. Na koštunjavom voću se koristi u jesen, kada je voće u periodu mirovanja. Na jabučastom voću se koristi u periodu nakon cvetanja. Na vinovoj lozi i u fazi mirovanja i nakon cvetanja. Kako se sprema bordovska čorba? 

Ako spremamo bordovsku čorbu od 1%, sastojci  su:

1. 1 kilogram bakar sulfata;

2. 0, 4 kg negašenog, tj. živog kreča ili 1, 2 kg gašenog kreča ili 0, 55 kg hidratisanog kreča koji se mora prethodno gasiti. 

3. 100 litara vode.

Kada ste pripremili sve sastojke, postupak je sledeći:

Pripremite bure sa 100 litara vode. Odatle odvojite u kantu 10 litara i u njemu rastvorite plavi kamen. U drugu posudu odvojite drugih 10 litara i tu gasite kreč (negašeni ili hidratizirani) ili, ako je kreč gašeni, samo ga dodajte.

Kreč zahteva još jednu radnju:Nakon što se kreč razmuti, mora da se procedi kroz platno, a nakon toga se presipa u bure sa preostalom vodom kako bi se napravilo krečno mleko. Tek nakon toga dodajte u bure rastvoren plavi kamen i ne zaboravite da mešate.

Savetujemo vam da obratite pažnju na preporučenu KARENCU kad ga koristite.

Bakar sulfat (plavi kamen) u stočarstvu

Kako je bakar jedan od esencijalnih minerala za životinje, važno je da im se zadovolje potrebe za njim. Preventivno deluje na pojavu raznih vrsta bolesti kod domaćih životinja, a bakar je i vrlo značajan elemenat kad je u pitanju njihov rast, zdravlje njihovih kostiju i njihova plodnost. Kako možemo da znamo da životinji nedostaje bakar? Možemo da primetimo razne simptome, poput: anemije, slabog rasta, depigmentacija dlake, perja i vune, nakaznosti kostiju, ukočenog hoda pri kojem se zadnji deo tela zanosi, nepravilne keratinizacije vune, proliva, problema sa imunološkim sistemom; 

Plavi kamen (bakar sulfat) za prečišćavanje vode u bazenima

Možemo reći da je bakar sulfat odlično sredstvo kad je u pitanju prečišćavanje vode u bazenima. Doziranje i postupak za prečišćavanje vode plavim kamenom koji preporučujemo su sledeće:

Stavimo 5 g bakar sulfata u litar vode i, kad to izmešamo, ubacimo mešavinu u bazen vode zapremine 4-5 kubika. Nakon ovoga, potrebno je da rastvor deluje 24 sata i u tom epriodu kupanje nije preporučljivo, a posle toga je bazen spreman za upotrebu.

Plavi kamen (bakar sulfat) u galvanostegiji

Ova se oblast drugačije zove i ELEKTROPLATIRANJE, što je proces nanošenja tankog sloja nekog metala na predmet koji je od drugog metala kako bi se metal zaštitio, ulepšao ili kako bi se postiglo neko njegovo drugo svojstvo. Bakar sulfat se koristi u postupku koji drugačije nazivamo i bakrenje, a njega ćemo izabrati ako poželimo da povećamo električnu i toplotnu provodnost i za zaštitu.

 

Bakar sulfat, specifikacija proizvođača

Model

Hemijska formula:

CuSO4

Izgled:

U obliku pentahidrata, u pitanju je plava kristalna supstanca;

Sistemski naziv:

Bakar (II) sulfat

YUPAC naziv:

bakar (II) sulfat

Drugi nazivi:

plavi kamen, kuprisulfat

Molekulska masa:

249.68 g/mol

Tačka topljenja:

110°C (−4H2O)

Tačka ključanja:

 

Tačka mržnjenja:

 

CAS broj:

7758-99-8

EC broj:

231-847-6

Relativna gustina:

2.284 g/cm3

pH vrednost:

 

Rastvorljivost:

U vodi: 31.6 g/100 ml (0°C)

DOBIJANJE BAKAR SULFATA:

Jedna mala priča o dobijanju bakar sulfata za sve ljubitelje hemije

Bakar sulfat se može dobiti na nekoliko različitih načina:

1. Tradicionalno se dobija tako što se zagreje bakar zajedno sa sumporom koji tako daje bakar (I) sulfid, a zatim, u sadejstvu sa vazduhom, oksiduje u sulfat.

2. Dobija se i kada se razblažena sumprona kiselina rasprši na bakarne otpatke u tornju obloženom olovom. U ovoj situaciji je neophodno prisustvo vazduha.

3. Može se dobiti i u laboratoriji, reakcijom kuprioksida sa sumpornom kiselinom, a ovom procesu mora da usledi kristalizacija.

 

Bezbednost u rukovanju bakar sulfatom (plavim kamenom) i skladištenje bakar sulfata (plavog kamena)

MSDS, bakar sulfat (plavi kamen)

Mere zaštite u slučaju udisanja plavog kamena (bakar sulfata)

Povređenog izneti na svež vazduh i ostaviti ga da miruje u toplom. Ukoliko ima problema sa disanjem, dati mu veštačko disanje. Odmah potražiti lekarsku pomoć.

Mere opreza kad plavi kamen (bakar sulfat) dođe u dodir sa kožom

Skinuti kontaminiranu odeću i obuću. Sa puno vode i sapuna isprati delove tela koji su došli u dodir sa kiselinom, a ako se stanje ne poboljša, odmah potražiti lekarsku pomoć.

Bakar sulfat (plavi kamen) u dodiru sa očima

Sa puno vode isprati otvorene oči - ispirati ih najmanje 15 minuta. U slučaju zadržavanja simptoma, potražiti pomoć lekara.

Mere opreza u slučaju gutanja bakar sulfata (plavog kamena)

Nikako ne izazivati povraćanje. Usta ispirati vodom i popiti jednu do dve čaše vode.

Obeležavanje opasnosti:

H302  Štetno ako se proguta; 

H318: Dovodi do teškog oštećenja oka;

H410: Veoma toksično po živi svet u vodi; 

EUH401: Pridržavati se uputstava za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu;

P102: Čuvati van domašaja dece;


P270: Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom;


P273: Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu;


P280: Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitu za oči/zaštitu za llice;


P501  Одлагање садржаја/амбалаже у складу са локалним прописима.

Skladištenje bakar sulfata (plavog kamena)

Čuvati plavi kamen odvojeno od hrane, pića, kao i hrane za životinje. Prostor treba da bude suv, hladan, dobro provetren i zaštićen od direktnog sunčevog zračenja, vlage i zapaljivih materijala.

 

Preporučeni proizvodi