Borna kiselina

Borna kiselina
Dostupno odmah Moguća isporuka
Šifra proizvoda
BK

Borna kiselina

Cena od 160,00 din. 133,33 din.
* U cenu je uračunat PDV
+ -

Supstanca u obliku bezbojnih kristala ili belog praha koja se koristi u farmaceutskoj industriji, industriji proizvodnje tekstilnog fiberglasa, proizvodnji keramike i obloga u indukcionim pećima, kao kontrolor viskoznosti...

 

 

 

 

Borna kiselina, specifikacija proizvođača

Structural formula

Hemijska formula: H3BO3  

Drugi nazivi:

YUPAC naziv: trihidroksidobor, borna kiselina

Molarna masa: 61.83 g mol−1

Gustina: 1.435 g/cm3

Tačka topljenja: 170.9 °C, 444 K, 340 °F

Tačka ključanja: 300 °C, 573 K, 572 °F

Rastvorljivost:  u vodi:

                      2.52 g/100 mL (0 °C)
                      4.72 g/100 mL (20 °C)
                      5.7 g/100 mL (25 °C)
                      19.10 g/100 mL (80 °C)
                      27.53 g/100 mL (100 °C)

                      rastvorljiva u nižim alkoholima

                      umereno rastvorljiva u piridinu

                      vrlo malo rastvorljiva u acetonu

CAS broj: 10043-35-3

 

Koristi se u:

- u proizvodnji stakloplastike, gde služi za snižavanje tačke topljenja, povećavanje snage i efikasnosti fiberglasa, što je materijal koji se koristi za ojačavanje.

- u proizvodnji boroslikatnog stakla koje se zatim, zbog svoje otpornosti na promene temperature, koristi u proizvodnji LCD ekrana, staklenog posuđa u laboratorijama, optičkim vlaknima.

- u metalskoj industriji: očvršćuje i obrađuje metalne legure;

- u industriji nakita prilikom procesa obrade zajedno sa denaturalizovanim alkoholom kako bi se smanjila mogućnost oksidacije i stvaranje kamenca.

- kao usporavač vatre - na materijalima od celuloze, plastike i tekstila se impregnira i tako ih štiti od visokih temperatura.

- u medicini tradicionalno u farmaceutskim preparatima koji se primenjuju na koži, u kapima za oči kao sastojak boratnog pufera i sredstva za izotonizaciju, u kapima za uši, vaginaletama protiv kandide.

- kao insekticid.

MSDS, Borna kiselina

U slučaju udisanja: povređenog izneti na svež vazduh i ostaviti ga da miruje u toplom. Ukoliko ima problema sa disanjem, dati mu veštačko disanje. Odmah potražiti lekarsku pomoć.

U dodiru sa kožom: Skinuti kontaminiranu odeću i obuću. Sa puno vode i sapuna isprati delove tela koji su došli u dodir sa kiselinom, a ako se stanje ne poboljša, odmah potražiti lekarsku pomoć.

U dodiru sa očima: Odmah ukloniti kontaktna sočiva, a onda sa puno vode isprati otvorene oči - najmanje 15 minuta. U slučaju zadržavanja simptoma, potražiti pomoć lekara.

U slučaju gutanja: Nikako ne izazivati povraćanje. Usta ispirati vodom i popiti jednu do dve čaše vode.

H360FD: Može štetno da utiče na plodnost i plod.

Prilikom skladištenja borne kiseline treba obezbediti dobro provetravanje, sprečiti prašenje i sprečiti ispuštanje u životnu sredinu.

Prostor treba da bude suv i hladan, a nekompatibilne materije treba da budu daleko.

Čuvati je u originalnoj ambalaži, a otvorene posude dobro zatvoriti i ostaviti uspravno kako bi se sprečilo isticanje i prosipanje.

 

Preporučeni proizvodi