Poručite etil acetat kao pravno ili kao fizičko lice.

Etil acetat
Dostupno odmah Moguća isporuka
Šifra proizvoda
EA

Etil acetat

Cena od 680,00 din. 566,67 din.
* U cenu je uračunat PDV
+ -

Organski rastvarač koji se široko koristi u mnogim granama industrije. To je bezbojna tečnost slatkastog mirisa. Spada u zelene rastvarače i po načinu dobijanja i po načinu korišćenja.

Nudi se u tehničkom kvalitetu.

Etil acetat specifikacija proizvodjaca

Etil acetat je bistra bezbojna tečnost sladunjavog mirisa. To je estar etanola i sirćetne kiseline.

Hemijska formula:

C4H8O2

IUPAC naziv:

Etil-etanoat

Drugi nazivi:

Etil estar sirćetne kiseline, Acetoksietan

Molekulska masa:

88,11 g/mol

Gustina:

0.902 g/mL na 25 ºC

Rastvorljivost:

voda (vrlo slabo), alkohol, etar

Tačka topljenja:

-84 °C

Tačka ključanja:

77,1 °C

CAS broj:

41-78-6

EC broj:

2055004

MDL broj:

MFCD00009171

 

 

Etil acetat se najčešće koristi kao rastvarač. Kao visoko čista hemikalija koristi se za čišćenje električnih tabli i kao skidač laka za nokte.

Etil acetat se primarno koristi za rastvaranje i razblaživanje. U prednosti je u odnosu na ostale rastvarače zbog svoje niske cene, slabe toksičnosti i prijatnog mirisa. Koristi se za uklanjanje kofeina iz zrna kafe i sa listova čaja. Etil acetat je prisutan u slatkišima, parfemima i voću. U parfemima brzo isparava ostavljajući samo mirisnu notu parfema na koži.

U hemijskim laboratorijama koristi se za kolonske hromatografije i ekstrakcije. Retko se koristi kao reakcioni rastvarač jer je sklon hidrolizi i transesterifikaciji.

Etil acetat je potupno isparljiv na sobnoj temperaturi i ima tačku kljiučanja na 77,1 °C. Usled ovakvih osobina može da se ukloni iz uzorka grejanjem u vodenoj kadi uz ventilaciju sa vazduhom pod pritiskom.

Etil acetat je najčešći estar u vinima jer je proizvod najčešće, isparljive, organske kiseline – sirćetne kiseline, etil alkohol nastaje tokom fermentacije.

Aroma etil acetata je najsnažnija u mladim vinima i doprinosi voćkastom ukusu vina. Osetljivost varira, ali najveći broj ljudi oseća ukus acetata kad je koncentracija 120 mg/L. Vino sa velikom koncentracijom etil acetata je loše vino.

U entomologiji etil acetat je efiksan asfiksant za sakpuljanje insekata i njihovo proučavanje. Etil acetat nije higroskopan, pa osim što umrtvljuje insekte, takođe ih održava svežim za pravljenje kolekcije.

Etil acetat se koristi i u:

  • Farmaciji kao pomoćno sredstvo (daje ukus preparatima)
  • Kao veštačka esencija voća, naročito u konditorskim proizvodima
  • Organski rastvarač za nitrocelulozu, glazure i lakove
  • Proizvodnju bezdimnih pudera, veštačke kože, fotografskih filmova, veštačke svile i parfema
  • Za čišćenje tekstila

MSDS, Etil acetat

Kada se etil acetat koristi u radnom prostoru (ili se u kućnim uslovima koriste proizvodi koji imaju ovu hemikaliju) važno je da se koristi odgovorajuća zaštitna oprema, rukavice, zaštitne naočare i zaštitna maska. Etil acetat je ekstremno zapaljiv tako da se sa njim mora rukovati veoma pažljivo, da se drži dalje od bilo kakvog otvorenog plamena, varnica, izvora toplote.

Potrebne mere ako dođe do kontakta sa hemikalijom:

Inhalacija: Izaći odmah na svež vazduh.

Kod kontakta sa očima: Ukloniti kontakta sočiva ako su prisutna. Ispirati oči sa velikom količinom vode barem tokom petnaest minuta i potražiti lekarsku pomoć

Kod kontakta sa kožom: Isprati mesto na koži sa sapunom i vodom.

Kod gutanja: Ne izazivati povraćanje i potražiti lekarsku pomoć.

Etil acetet se skladišti u odgovarajućoj zoni daleko od bilo kakvog izvora plamena, toplote ili direktne sunčeve svetlosti . Ova hemikalija je takođe osetljiva na vlagu i treba da se čuva u hladnoj, dobro provetrenoj zoni u zapečaćenom pakovanju. Ne sme da se čuva blizu nekompatibilnim hemikalijama kao što su oksidujći agensi, kiseline i baze.

H225: Veoma zapaljiva i isparljiva tečnost (opasna zapaljiva tečnost)

H319: Izaziva opasnu iritaciju očiju

H336: Izaziva pospanost ili vtoglavicu

 

Preporučeni proizvodi