Izopropanol

Izopropanol
Dostupno odmah Moguća isporuka
Šifra proizvoda
IP

Izopropanol

Cena od 610,00 din. 508,33 din.
* U cenu je uračunat PDV
+ -

Bezbojna, vrlo zapaljiva tečnost sa širokom upotrebom kao rastvarač u industriji i kozmetici, industriji premaza i sredstvima za čišćenje.

Izopropil alkohol, specifikacija proizvođača

Skeletal formula of isopropyl alcohol

Hemijska formula: C3H8O.

YUPAC naziv: isopropyl alcohol

Drugi nazivi: 2-propanol, izopropanol, izopropil alkohol

Molekulska masa: 60,10 g·mol−1

Gustina: 0.786 g/cm3 (20 °C)

Tačka topljenja: −89 °C (−128 °F; 184 K)

Tačka ključanja: 825 °C (1.517 °F; 1.098 K)

Rastvorljivost: meša se sa vodom, benzenom, hlorofromom, etanolom, etrom, glicerinom; rastvoran u acetonu; nerastvoran u slanim rastvorima;

CAS broj: 67-63-0

Koristi se:

       - kao omiljeno sredstvo za čišćenje elektronskih proizvoda - kablova, LCD ekrana, tastatura, glava trake, optike, glava trake i sl.

        - kao premaz - koristi se u industriji premazivanja kao reagens za stvaranje polimera. 

       - kao razređivač - posebno kada su u pitanju smole, lakovi i boje. Zahvaljujući ovom svom svojstvu, kod impregnacije celuloznih podloga ili podloga od fiberglasa pomaže bržem prodiranju polimera u podlogu.

       - u proizvodnji lekova - koristi se za stvaranje, prečišćavanje i analizu jedinjenja, dekontaminaciju reaktora.

       - kao sredstvo za dezinfekciju - ima sve veću i veću upotrebu u odnosu na etanol.

       - u proizvodnji antifriza.

       - u proizvodnji mnogih hemikalija za domaćinstvo;

       - u procesima obrade esencijalnih ulja, voskova, masti i aroma, ekstrahovanja omega-3 masne kiseline i fosfolipida iz ribe.

MSDS, izopropanol

 

H225: Jako zapaljiva tečnost i para

H319: Dovodi do jake iritacije oka

H336: Može da izazove pospanost i nesvesticu

Udisanje izopropanola: potrebno je povređenog izneti na svež vazduh. Treba da zauzme sedeći položaj i da miruje u toplom. Odmah pozvati lekara!

Kontakt sa kožom: skinuti kontaminiranu odeću i obuću, a delove tela koji su došli u dodir oprati sa puno vode i sapuna. Ako se stanje ne poboljša, tražiti hitnu medicinsku pomoć.

Kontakt sa očima: Prvo ukloniti kontaktna sočiva ukoliko postoje. Zatim oči ispirati sa puno vode - najmanje 15 minuta. Ukoliko se simptomi zadrže, potražiti stručnu pomoć lekara.

Gutanje izopropanola: Ne izazivati povraćanje.Postoji mogućnost da se ovako oštete pluća - treba potražiti savet lekara ako se stanje ne popravlja. 

Radi se o lako zapaljivoj tečnosti i pari, tako da ga treba držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih zapaljivih materija. Prostor treba redovno provetravati.

Ambalažu treba čuvati čvrsto zatvorenu, kontejnerima treba rukovati vrlo pažljivo, i to posebno prilikom otvaranja.

Zabranjeno je pušenje u blizini izopropanola.

Preporučeni proizvodi