Izopropanol |izopropil alkohol 99,9 % | Industria.rs

Izopropanol
Dostupno odmah Moguća isporuka
Šifra proizvoda
IP

Izopropanol

Cena od 960,00 din. 800,00 din.
Za veće količine kontaktirajte nas na :
063 431 800
info@industria.rs
* U cenu je uračunat PDV
+ -
 • Na našem sajtu možete kupiti izopropanol po povoljnim cenama u pakovanjima od 1 litar, 1x2 i 1x4 litra, 5 i 10 litara;
 • Izvrsno dezinfekciono sredstvo u laboratorijama i elektronici;
 • Odličan rastvarač široke namene, a posebno popularan u industriji 3D štampe;

Upotreba izopropil alkohola

Izopropil alkohol u čišćenju elektronskih proizvoda

Izopropil alkohol se koristi kao omiljeno sredstvo za čišćenje elektronskih proizvoda - kablova, LCD ekrana, tastatura, glava trake, optike, glava trake i sl. Izdvojili bismo 4 razloga zbog kojih ćete poželeti da za ovu svrhu kupite baš naš izopropanol:

 1. Brzo isparava i tako sprečava zadržavanje vlage u osetljivim elektronskim komponentama;
 2. Efikasan je dezinficijens koji ubija viruse i bakterije i zato je odličan za površine koje koristi veći broj ljudi;
 3. Izopropanol uklanja prljavštinu koja je masnog porekla;
 4. Bezbedan je za većinu delova koji su napravljeni od plastike: čipove, konektore, trake;

Izopropil alkohol kao rastvarač u 3d štampi

Izopropil alkohol koristimo kao rastvarač u 3D štampi gde je izuzetno efikasan i tražen - više o tome možete pročitati na našem blogu

Izopropil alkohol kao premaz

Ovo konkretno znači da ćemo izopropil alkohol korisiti kao premaz kada nam je potrebna zaštita od vlage, dezinfekciju površina, ćišćenje elektronike i sl., a takođe služi i kao reagens za stvaranje polimera. Uloga koju ovde ima itekako zavisi od toga koji tip polimerizacije je u pitanju i od vrtse reakcije koja se izvodi.

Izopropil alkohol kao razređivač

Izopropil alkohol se koristi kao razređivač - posebno kada su u pitanju smole, lakovi i boje. Zahvaljujući ovom svom svojstvu, kod impregnacije celuloznih podloga ili podloga od fiberglasa pomaže bržem prodiranju polimera u podlogu.

Izopropil alkohol u proizvodnji lekova

Izopropil alkohol u proizvodnji lekova se koristi za stvaranje, prečišćavanje i analizu jedinjenja, dekontaminaciju reaktora.

Izopropil alkohol kao sredstvo za dezinfekciju

Izopropanol kao sredstvo za dezinfekciju  ima sve veću i veću upotrebu u odnosu na etanol. Kao što smo već naveli u delu o čišćenju elektronike, ovde se koristi zato što brzo isparava, ne oštećuje veliku većinu materijala, a u isto vreme uništava viruse, bakterije i gljivice. 

U ovom svojstvu se koristi u zdravstvenim ustanovama, poput bolnica, laboratorija, klinika i sl. U farmaceutskoj industriji će takođe služiti za dezinfekciju površina i opreme, kao i u prehrambenoj industriji, javnom prevozu, restoranima i slično.

Ako izopropil alkohol ne može da izađe u susret vašim potrebama, predlažemo vam da pogledate našu stranicu organski rastvarači i vidite da li vam neki od tamošnjih rastvarača više odgovaraju.

Izopropil alkohol u čišćenju klima uređaja i njenih delova

Izopropanol se pokazao odličnim u postupcima čišćenja klima uređaja i njenih sastavnih delova. Evo postupka koji predlažemo:

 1. Pre nego što počnete sa čišćenjem, isključite klima uređaj iz struje. Postarajte se da prostorija u kojoj planirate čišćenje bude dobro provetrena i da su prozori otvoreni. 
 2. Iz klima uređaja zatim izdvojte delove poput filtera i elektronske komponente. Filter dobro operite vodom i sačekajte da se osuši. 
 3. Nanesite na pamučnu krpu malu količinu izopropanola i njome nežno očistite elektroniku, a na filter samo naprskajte izopropanol.
 4. Kad se sve dobrano osušilo, vratite delove na mesto i ponovo uključite klimu.
 5. Uživajte u čistom vazduhu koji vam obezbeđuje čist klima uređaj! 

Izopropil alkohol, specifikacija proizvođača

Skeletal formula of isopropyl alcohol

Hemijska formula:

C3H8O

Izgled:

Bezbojna, zapaljiva tečnost jakog mirisa;

Sistemski naziv:

 

YUPAC naziv:

isopropyl alcohol - izopropil alkohol

Drugi nazivi izopropanola:

2-propanol, izopropanol, izopropil alkohol;

Molekulska masa:

60,10 g·mol−1

Tačka topljenja:

−89 °C (−128 °F; 184 K)

Tačka ključanja:

825 °C (1.517 °F; 1.098 K)

Tačka mržnjenja:

/

CAS broj:

67-63-0

EC broj:

200-661-7

Relativna gustina:

0.786 g/cm3 (20 °C)

pH vrednost:

/

Rastvorljivost:

Meša se sa vodom, benzenom, hlorofromom, etanolom, etrom, glicerinom; rastvoran u acetonu; nerastvoran u slanim rastvorima;

 

MSDS, izopropanol

Bezbednost i skladištenje izopropil alkohola

Mere zaštite ukoliko udahnete izopropil alkohol

Udisanje izopropil alkohola: potrebno je povređenog izneti na svež vazduh. Treba da zauzme sedeći položaj i da miruje u toplom. Odmah pozvati lekara!

Mere zaštite ukoliko izopropil alkohol dođe u dodir sa kožom

skinuti kontaminiranu odeću i obuću, a delove tela koji su došli u dodir oprati sa puno vode i sapuna. Ako se stanje ne poboljša, tražiti hitnu medicinsku pomoć.

Mere zaštite ukoliko izopropil alkohol dođe u dodir sa očima

Prvo ukloniti kontaktna sočiva ukoliko postoje. Zatim oči ispirati sa puno vode - najmanje 15 minuta. Ukoliko se simptomi zadrže, potražiti stručnu pomoć lekara.

Mere zaštite ako dođe do gutanja izopropil alkohola

Ne izazivati povraćanje.Postoji mogućnost da se ovako oštete pluća - treba potražiti savet lekara ako se stanje ne popravlja. 

Radi se o lako zapaljivoj tečnosti i pari, tako da ga treba držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih zapaljivih materija. Prostor treba redovno provetravati.

Ambalažu treba čuvati čvrsto zatvorenu, kontejnerima treba rukovati vrlo pažljivo, i to posebno prilikom otvaranja.

Zabranjeno je pušenje u blizini izopropil alkohola.

H225: Jako zapaljiva tečnost i para

H319: Dovodi do jake iritacije oka

H336: Može da izazove pospanost i nesvesticu

Preporučeni proizvodi