Kalijum hidroksid - povoljne cene - Industria.rs

kalijum hidroksid - slike pakovanja
Dostupno odmah Moguća isporuka
Šifra proizvoda
KOH

Kalijum hidroksid

Cena od 450,00 din. 375,00 din.
Za veće količine kontaktirajte nas na :
063 431 800
info@industria.rs
* U cenu je uračunat PDV
+ -
  • Kod nas možete kupiti kalijum hidroksid u pakovanjima od 0, 5 kilograma, 1 kilogram, 3 i 5 kilograma - cena pada kako količine rastu;
  • Koristi se u industriji u raznim procesima kao jaka baza;
  • Nudi se u čvrstom stanju - ljuspicama, tehničkog kvaliteta.

PROIZVODNJA HRANE:

Kalijum hidroksid se koristi u hrani kao sredstvo za regulisanje pH vrednosti, kao stabilizator i kao sredstvo za zgrušavanje. Generalno se smatra bezbednim, a u sistemu E brojeva  poznat je kao E 525.

INDUSTRIJA IZRADE SAPUNA: Upotreba kalijum hidroksida pri izradi sapuna je već tradicionalna. Ovim putem nastaju takozvani ,,kalijumovi sapuni" koji su mekši od sapuna koji su proizvedeni pomoću natrijum hidroksida. Njihova prednost je u tome što imaju veći procenat sredstva za čišćenje u sebi jer im treba manje vode kako bi postali tečni. I kalijumovi sapuni su odlični za skidanje fleka.

ALKALNE BATERIJE: Kalijum hidroksid se koristi kao elektrolit u alkalnim baterijama baziranim na nikl-kadmijumu, nikl-vodoniku i mangan-dioksid cinku. U ovom kontekstu je pogodniji od natrijum hidroksida jer je bolji provodnik.

KALIJUM HIDROKSID KAO JAKA BAZA:

Kada pogledamo manje sistemske upotrebe kalijum hidroksida, možemo reći da se gotovo sve oslanjaju na to što je ovo jedinjenje jaka baza koja zbog toga može razgraditi mnogo materijala. Korozivna svojstva koja ima mogu ga ga učine korisnim sastojkom sredstava koja čiste i dezinfikuju površine i materijale koji se i sami mogu odupreti koroziji.

INDUSTRIJA LEPOTE: Kalijum hidroksid se koristi kao glavni sastojak u proizvodima koje manikiri koriste za uklanjanje kože. 

STOČARSTVO:  ima svoju upotrebu prilikom  skidanja životinjskih dlaka sa kože - koža se potapa u rastvor vode i kalijum hidroksida i to olakšava ceo proces. Koristi se i u proizvodnji preparata za brijanje - proizvodi koji se nanose na kožu pre brijanja u sebi imaju kalijum hidroksid upravo kako bi oštećivanjem dlake olakšali njeno skidanje.  

POLJOPRIVREDA: Kalijum hidroksid se koristi u poljoprivredi kao važan nutrijent u ishrani biljaka - mogli bismo reći - kalijum hidroksid kao veštako đubrivo. Nedostatak kalijuma ćete prepoznati po tome što biljka stagnira u rastu - njeno korenje je već slabo kad primetite ove simptome. Važno je da znate da su ovi simptomi vidljivi tek nakon 2 do 3 meseca nakon što je biljki nedostao kalijum. 

 

Kalijum hidroksid, specifikacija;

 

Hemijska formula: KOH
Izgled: Kalijum hidroksid je čvrsta supstanca bele boje. 
Sistemski naziv: /
YUPAC naziv: Potassium hydroxide;
Drugi nazivi: Kalijumova lužina;
Molekulska masa: 56.10564 g/mol
Tačka topljenja: 360 °C
Tačka ključanja: 1320 °C
Tačka mržnjenja: /
CAS broj: 1310-58-3: 
EC broj: 215-181-3
Relativna gustina: 2.044 g/cm³
pH vrednost: /
Rastvorljivost: U vodi, alkoholu, glicerolu;

 

Dobijanje:

Kalijum hidroksid se dobija u reakciji kalijuma sa vodom. Za veće količine se radi elektroliza rastvora kalijum hlorida. Tradicionalan način je podrazumevao rastvaranje pepela u vodi, ali za današnje kriterijume taj kalijum hidroksid ne bi bio dovoljno čist.

 

 

 

 

 

MSDS, kalijum hidroksid

Ukoliko dođe do udisanja kalijum hidroksida, treba odmah napustiti kontaminirano područje. Ukoliko dođe do neravnomernog disanja ili do zastoja u disanju, treba potražiti lekarsku pomoć.

Ukoliko kalijum hidroksid dospe na kožu, treba ga isprati vodom i blagim sapunom, a svu kontaminiranu odeću odstraniti. Ukoliko se stanje ne poboljša, potražiti lekarsku pomoć.

Ukoliko dođe u kontakt sa očima, ispirati ih najmanje 30 minuta sa puno vode.

U slučaju gutanja, nikako ne izazivati povraćanje već ispirati usta vodom i nakon toga piti vodu ili mleko. 

H302: Štetno ako se proguta.


H314: Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.


P270: Ne jesti, ne piti i ne pušiti u toku kontakta sa kalijum hidroksidom.


P280: Nositi zaštitne rukavica/zaštitu za oči/zaštitu za lice.  

Čuvati u suvom, hladnom i dobro provetrenom prostoru, odvojeno od nekompatibilnih materijala. Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje. Električna oprema treba da bude otporna na koroziju. Posude u kojima se čuva treba da budu dobro zatvorene zbog sprečavanja pretvaranja kalijum-hidroksida u kalijum-karbonat zbog prisustva ugljen-dioksida u vazduhu.

Sprečiti oštećenja ambalaže, čuvati odvojeno od vode i od kiselina. Ambalaža takođe treba da bude otporna na koroziju. 

Čuvati odvojeno od zapaljivih materijala.

Proizvodom treba da rukuju samo kvalifikovani i za to obučeni ljudi. 

Preporučeni proizvodi