Trihloretilen

Trihloretilen - etiketa sa merama opreza i uputstvima za rukovanje;
Dostupno odmah Moguća isporuka
Na osnovu Zakona o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015), član 72, izjavljujem da ću predmetnu hemikaliju koristiti u industrijske i profesionalne svrhe.
Na osnovu Zakona o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015), obaveštavamo Vas da se predmetna hemikalija nalazi na listi hemikalija koje izazivaju zabrinutost. Više detalja o ovome možete pronaći niže na stranici u delu o bezbednosti hemikalije.
Šifra proizvoda
THE

Trihloretilen

Cena od 1.020,00 din. 850,00 din.
Za veće količine kontaktirajte nas na :
011 8702 153
info@industria.rs
* U cenu je uračunat PDV
+ -

Organski rastvarač koji se koristi u indusriji kao odmašćivač.

Trihloretilen specifikacija proizvođača

Trikloreten.svg

 

Izgled i miris:

bezbojna isparljiva tečnost specifičnog mirisa na hloroform

Formula:

C2HCl3

CAS broj:

79-01-6

EINECS broj:

201-167-4

Tačka ključanja:

87°C

Tačka topljenja:

−84.8 °C

Relativna gustina:

1,46

Viskozitet:

0,532 mPa·s

Rastvorljivost:

u etrima, hloroformu, etanolu

 

 

Trihloretilen se koristi kao odmašćivač u:

- metalskoj industriji

- industriji boja i lakova

- industriji ulja i maziva

- građevinskoj industriji i

- tekstilnoj industriji

 

 

 

MSDS, Trihloretilen

Pri rukovanju trihloretilenom potrebno je preduzeti mere predostrožnosti uz upotrebu zaštitne opreme i uz ličnu higijenu. Hemikalijom mogu rukovati samo stručno osposobljena lica. Izbegavati kontakt sa kožom i očima, izbegavati udisanje isparenja. Obavezna je ventilacija prostora u kome se rukuje sa hemikalijom. Nemojte jesti, piti ni pušiti tokom rada.

Po završetku rada hemikaliju čuvati u dobro zatvorenim posudana. Ukloniti kontamiranu odeću i temeljno oprati ruke i lice. 

Obaveštenja o opasnosti : H315, H319, H336, H341, H350, H412

Obveštenja o merama predostrožnosti: P201, P273, P302+P352, P305+P351+P338, P308+P313

Skladištiti u dobro zatvorenim posudama. Prostorije moraju biti dobro provetrene i hladne. Posude sa hemikalijom moraju biti daleko od izvora toplote. Pod mora biti vodootporan sa adekvatnom drenažom ukoliko dođe do prosipanja.

Hemikalija se ne može pakovati u ambalažu sa providnim ili poluprovidnim zidovima.

Materijali koji se preporučuju za pakovanje hemikalije su pocinkovani čelik, nerđajući čelik sa zatvaračem od teflona, mat tamni polietilen, tamno staklo i viton.

 

 

Preporučeni proizvodi