Trihloretilen - snažan odmašćivač - kupite online

trihloretilen - slike pakovanja
Dostupno odmah Moguća isporuka
Na osnovu Zakona o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015), član 72, izjavljujem da ću predmetnu hemikaliju koristiti u industrijske i profesionalne svrhe.
Na osnovu Zakona o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015), obaveštavamo Vas da se predmetna hemikalija nalazi na listi hemikalija koje izazivaju zabrinutost. Više detalja o ovome možete pronaći niže na stranici u delu o bezbednosti hemikalije.
Šifra proizvoda
THE

Trihloretilen

Cena od 1.590,00 din. 1.325,00 din.
Za veće količine kontaktirajte nas na :
063 431 800
info@industria.rs
* U cenu je uračunat PDV
+ -
  • Kod nas možete kupiti trihloretilen od 1 litar, 1x2 i 1x4 litra;
  • Organski rastvarač koji se koristi u indusriji kao odmašćivač.

Upotreba trihloretilena

Trihloretilen je veoma efikasan odmašćivač u: 

  • metalskoj industriji;
  • industriji boja i lakova;
  • industriji ulja i maziva;
  • građevinskoj industriji i
  • tekstilnoj industriji.

Ukoliko trihloretilen ne odgovara vašim potrebama, kompletnu ponudu organskih rastvarača možete pogledati ovde

Specifikacija i osobine trihloretilena

Trihloretilen specifikacija proizvođača

Trikloreten.svg

Hemijska formula:

C2HCl3

Izgled:

Bezbojna isparljiva tečnost specifičnog mirisa na hloroform;

Sistemski naziv:

 

YUPAC naziv:

 

Drugi nazivi:

 

Molekulska masa: 

 

Tačka topljenja:

−84.8 °C

Tačka ključanja:

87°C

Tačka mržnjenja:

 

CAS broj:

79-01-6

EC broj:

201-167-4

Relativna gustina:

1,46 g/cm3

pH vrednost:

 

Rastvorljivost:

U etrima, hloroformu, etanolu; 

Viskozitet: 

0,532 mPa·s

 

MSDS, Trihloretilen

Rukovanje trihloretilenom i skladištenje trihloretilena

Mere zaštite prilikom rukovanja trihloretilenom

Pri rukovanju trihloretilenom potrebno je preduzeti mere predostrožnosti uz upotrebu zaštitne opreme i uz ličnu higijenu. Hemikalijom mogu rukovati samo stručno osposobljena lica. Izbegavati kontakt sa kožom i očima, izbegavati udisanje isparenja. Obavezna je ventilacija prostora u kome se rukuje sa hemikalijom. Nemojte jesti, piti ni pušiti tokom rada.

Po završetku rada hemikaliju čuvati u dobro zatvorenim posudana. Ukloniti kontamiranu odeću i temeljno oprati ruke i lice. 

Obaveštenja o opasnosti : H315, H319, H336, H341, H350, H412

Obveštenja o merama predostrožnosti: P201, P273, P302+P352, P305+P351+P338, P308+P313

Skladištenje trihloretilena

Skladištiti u dobro zatvorenim posudama. Prostorije moraju biti dobro provetrene i hladne. Posude sa hemikalijom moraju biti daleko od izvora toplote. Pod mora biti vodootporan sa adekvatnom drenažom ukoliko dođe do prosipanja.

Hemikalija se ne može pakovati u ambalažu sa providnim ili poluprovidnim zidovima.

Materijali koji se preporučuju za pakovanje hemikalije su pocinkovani čelik, nerđajući čelik sa zatvaračem od teflona, mat tamni polietilen, tamno staklo i viton.

 

 

Preporučeni proizvodi