Vajt špirit - brzosušeći rastvarač - Industria.rs

Vajt špiriti - slike različitih pakovanja
Dostupno odmah Moguća isporuka
Šifra proizvoda
VS

Vajt špirit

Cena od 560,00 din. 466,67 din.
Za veće količine kontaktirajte nas na :
063 431 800
info@industria.rs
* U cenu je uračunat PDV
+ -
  • Kod nas možete kupiti vajt špirit u pakovanjima od 1 litar, 1x2 litra, 1x4 litra, 5 litara i 10 litara.  
  • Dominantan razređivač uljanih boja;
  • White spirit čisti boju i lakove sa alata i ne produžava vreme sušenja boje;

Vajt špirit kao razređivač

Najčešća asocijacija na vajt špirit je RAZREĐIVAČ - i to je razređivač farbi koje su proizvedene na bazi ulja. Dakle, ukoliko vam je potrebno da vam farba bude ređa nego što je u originalnom pakovanju, ovo je razređivač koji ćete potražiti. Pored razređivanja uljanih boja, odličan je razređivač i alkidnih boja, emajla, prajmera, lakova, aluminijumskih boja i sl.

Vajt špirit u čišćenju alata - četki i sl.

Vajt špirit će fantastično OČISTITI vaš alat kojim ste farbali - četke uglavnom, ali će biti fantastičan i kad budete skidali mrlje od farbe na mestima gde ih nikako ne želite.

U industriji se koristi za čišćenje i odmašćivanje alatnih mašina i delova, kada se kombinuje sa uljem za sečenje, koristi se kao lubrikant za sečenje navoja i za razvrtanje.

Vajt špirit kao zamena za terpentin

Odlična je zamena za terpentin koji nastaje izolovanjem iz biljaka.

Vajt špirit u sitoštampi

U SITOŠTAMPI se koristi za čišćenje i otčepljivanje ekrana nakon štampe plastisol bojama na bazi tekstila i ulja.

Vrlo specifična upotreba u vezi sa ovom temom: Prilikom izrade monotipija se koristi za boje.

Vajt špirit u prenosivim štednjacima

Česta je alternativa KEROZINU ukoliko je potrebno koristiti ga u prenosivim štednjacima.

Razne upotrebe vajt špirita:

  • Sastojak je ADITIVA za gorivo.
  • U konzerviranju i restauriranju je rastvarač za boje i voskove.
  • Često se baš vajt špirit koristi u slikarstvu.

Ako izopropila alkohol ne možeda izađe u susret vašim potrebama, predlažemo vam da pogledate našu stranicu organski rastvarači i vidite da li vam neki od tamošnjih rastvarača više odgovaraju.

Vajt špirit, specifikacija

Hemijska formula:

CnH2n+n (n-alkani i izoalkani);

CnH2n (cikloalkani);

 CnH2n-6  (aromati);

Definicija: Vajt špirit je naftni destilat koji se najviše koristi kao razređivačboje i blagi rastvarač.
Izgled: Bela provdina tečnost;
Sistemski naziv: /
YUPAC naziv: /
Drugi nazivi: White spirit, beli duh, mineralni terpentin, white gas, testbenzin;
Molekulska masa: 140;
Tačka topljenja: /
Tačka ključanja: 130–144 °C
Tačka mržnjenja: /
CAS broj: 64742-82-1
EC broj: /
Relativna gustina: Gustina na 15°C: 0.765; 
pH vrednost: /
Rastvorljivost: /
Sadržaj sumpora: max 1mg/kg

 

 

 

 

 

 

MSDS, vajt špirit;

Vajt špirit morate držati dalje od izvora toplote, varnica, otvorenog plamena i vrućih površina. Zabranjeno je pušenje. Mora se čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom i držati na hladnom.

Sme se koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru. Moraju se nositi zaštitne rukavice, zaštitna odeća, zaštitne naočare i zaštita za lice.


Ako se proguta, hitno pozvati centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru.


Ako dospe na kožu ili kosu, hitno ukloniti/ skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom - istuširati se.


Ako se udahne, izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje.

 

H225: Lako zapaljiva tečnost i para;


H304: Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva;


H315: Izaziva iritaciju kože;


H361d: Sumnja se da može štetno da utiče na plod;


H336: Može da izazove pospanost i nesvesticu;


H373: Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja;

Preporučeni proizvodi