Vajt špirit

Vajt špirit
Dostupno odmah Moguća isporuka
Šifra proizvoda
VS

Vajt špirit

Cena od 560,00 din. 466,67 din.
Za veće količine kontaktirajte nas na :
063 431 800
info@industria.rs
* U cenu je uračunat PDV
+ -
 • Dominantan razređivač uljanih boja;
 • Čisti boju i lakove sa alata i ne produžava vreme sušenja boje;
 • Dobija se tokom destilacije i prerade nafte;

Vajt špirit, specifikacija

Definicija: Vajt špirit je naftni destilat koji se najviše koristi kao razređivačboje i blagi rastvarač.

Formula:

CnH2n+n (n-alkani i izoalkani);

CnH2n (cikloalkani);

 CnH2n-6  (aromati);

CAS broj: 64742-82-1

Izgled: bela provdina tečnost;

Drugi nazivi: white spirit, beli duh, mineralni terpentin, white gas, testbenzin;

YUPAC naziv:  

Molekulska masa: 140

Tačka ključanja: 130–144 °C

Relativna gustina na 15°C: 0.765

Sadržaj sumpora: max 1mg/kg

 

 

 

 • Najčešća asocijacija na vajt špirit je RAZREĐIVAČ - i to je razređivač farbi koje su proizvedene na bazi ulja. Dakle, ukoliko vam je potrebno da vam farba bude ređa nego što je u originalnom pakovanju, ovo je razređivač koji ćete potražiti. Pored razređivanja uljanih boja, odličan je razređivač i alkidnih boja, emajla, prajmera, lakova, aluminijumskih bojai sl.
 • Vajt špirit će fantastično OČISTITI vaš alat kojim ste farbali - četke uglavnom, ali će biti fantastičan i kad budete skidali mrlje od farbe na mestima gde ih nikako ne želite.
 • U industriji se koristi za čišćenje i odmašćivanje alatnih mašina i delova, kada se kombinuje sa uljem za sečenje, koristi se kao lubrikant za sečenje navoja i za razvrtanje.
 • Odlična je zamena za terpentin koji nastaje izolovanjem iz biljaka.
 • U SITOŠTAMPI se koristi za čišćenje i otčepljivanje ekrana nakon štampe plastisol bojama na bazi tekstila i ulja.
 • Vrlo specifična upotreba: Prilikom izrade monotipija se koristi za boje.
 • Česta je alternativa KEROZINU ukoliko je potrebno koristiti ga u prenosivim štednjacima.
 • Sastojak je ADITIVA za gorivo.
 • U konzerviranju i restauriranju je rastvarač za boje i voskove.
 • Često se baš vajt špirit koristi u slikarstvu.

MSDS, vajt špirit;

Vajt špirit morate držati dalje od izvora toplote, varnica, otvorenog plamena i vrućih površina. Zabranjeno je pušenje. Mora se čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom i držati na hladnom.

Sme se koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru. Moraju se nositi zaštitne rukavice, zaštitna odeća, zaštitne naočare i zaštita za lice.


Ako se proguta, hitno pozvati centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru.


Ako dospe na kožu ili kosu, hitno ukloniti/ skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom - istuširati se.


Ako se udahne, izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje.

 

H225: Lako zapaljiva tečnost i para;


H304: Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva;


H315: Izaziva iritaciju kože;


H361d: Sumnja se da može štetno da utiče na plod;


H336: Može da izazove pospanost i nesvesticu;


H373: Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja;

Preporučeni proizvodi